Vítejte na stránkách obce Obec Šonov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 a 14 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR).

Správce Vašich údajů:

Obec Šonov
Šonov 318 549 71 Šonov
tel.: 491 521 400
e-mail: obec@sonov.cz
ID datové schránky: 99bapdq

Kontakt na pověřence:

Mgr. Petr Osoba
tel.: 732 396 326
e-mail: poverenec@dsobroumovsko.cz
adresa:
Klášterní 1
550 01 Broumov

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nutném rozsahu po nezbytně nutnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Osobní údaje jsou zprácovávány zpravidla na základě právních povinností/předpisů a pro plnění smlouvy mezi správcem a subjektem údajů. Dále mohou být údaje shromaždovány a zpracovávány na základě poskytnutého souhlasu subjektu údajů nebo oprávněného či veřejného zájmu správce.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem nebo pokud neposkytl subjekt údajů souhlas s takovým předáním.

Ososbní údaje nejsou předávány do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii).

Subjekt údajů má právo:

• na přístup k osobním údajům
• na opravu, resp. doplnění
• na výmaz
• na omezení zpracování
• na přenositelnost údajů
• vznést námitku
• podat stížnost

Na správce osobních údajů a pověřence je možno se obracet za účelem uplatnění práv dle uvedených kontaktních údajů.

Upozorňujeme, že na akcích pořádáných obcí Šonov nebo organizačními složkami obce Šonov jsou pořizovány fotografie (případně video či audiozáznamy), které se pořizují a používají za účelem veřejné prezentace činnosti a kulturního a společenského života obce Šonov a jsou zveřejněny na webových stránkách, v obecním zpravodaji, v obecní kronice apod. Jedná se o celkové fotografie či záběry z akce, nikoliv však o podrobné portréty, na kterých by byli účastníci zcela identifikovatelní, a ke kterým by byl nutný souhlas s uveřejněním. V případě nezájmu/nesouhlasu s uveřejněním těchto fotografií kontaktuje výše uvedeného správce či pověřence.

publikováno: 29. 8. 2020 17:40, Jan Mácha

Novinky z Úřadu

  • Jana Křížová
  • 10
nový článek

nový článek

anotace článku

Zápis do MŠ 

Úřad
  • Jana Křížová
  • 16
nový článek

nový článek

revize, kontrola a čištění komínů 

Úřad
  • Monika Hornychová

Důležitá telefonní čísla

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání112   
Hasiči150
Zdravotnická záchranná služba155
Městská policie156

Policie 

Policie ČR, obvodní oddělní Broumov

158

491 523 833

Stanice HZS Broumov, Soukenická 71, 550 01 Broumov950 515 578
HZS Územní odbor Velké Poříčí950 515 100
Městská policie Broumov491 504 222 (mobil 602 817 301)
Úřad
  • Jana Křížová

Odpady

Svoz komunálního odpadu 2024

Úřad