Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, pátek 24. 9. 2021
zataženo 16 °C 10 °C
sobota 25. 9. skoro jasno 21/12 °C
neděle 26. 9. oblačno 22/13 °C
pondělí 27. 9. slabý déšť 23/14 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Dotace

Udržovací práce objektu OÚ a MŠ v ŠonověProjekt Kočičí zahrada MŠ ŠonovŠonov - vodní nádrž na p.č. 453/2

Sál KD ŠonovMŠ Šonov

   

 

      

Obsah

Ochrana před povodněmi

Typ: ostatní
.

OCHRANA PŘED POVODNĚMI

 

Struktura povodňové služby

 

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své územní působnosti plně odpovídají za organizaci povodňové služby, řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány ve dvou časových úrovních:

 

§   mimo povodeň je povodňovým orgánem:

- městské/obecní úřady – povodňové prohlídky, opatření na předcházení důsledků povodně, aktualizace kontaktů členů PK a na objekty ohrožené povodněmi, ukládání opatření na odstranění překážek   vodních toků

 

§   po dobu povodně je povodňovým orgánem:

 - povodňová komise měst a obcí

 

 

Předsedou povodňové komise Města Broumova je starostka města. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňové komise mohou k plnění svých operativních úkolů vytvářet pracovní štáby. Ostatními účastníky povodňové ochrany, kteří se podílejí na ochraně před povodněmi v daném území, jsou zejména:

§   pracoviště předpovědní povodňové služby ČHMÚ

§   správce vodohospodářsky významných vodních toků (dále jen povodí)

§   správci ostatních vodních toků

§   vlastníci nebo správci objektů na vodních tocích a nemovitostech v ohroženém území

§   úřady a složky Civilní ochrany

§   hasičské záchranné sbory (HZS)

§   policie

 

 

Pojem povodeň a povodňová opatření

 

Co je povodeň?

Povodněmi se pro účely tohoto zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Čím může být povodeň způsobena?

Povodeň může být způsobena:

  • přírodními jevy -  přirozená povodeň:            - táním

    - dešťovými srážkami

    - odchodem ledů

nebo

  • jinými vlivy - zvláštní povodeň: zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle

 

Kdy začíná povodeň?

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivitykončí odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého stupně povodňové aktivity.

Důležité je vyhlášení 2 SPA zaznamenat v povodňové knize, neboť na základě této informace mohou postižení povodní uplatnit odškodnění na pojišťovnách!

Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje, je-li splněna některá z těchto podmínek, vodoprávní úřad.

 

 

Ukazatelé rozhodné pro vznik stupňů povodňové aktivity

 

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje 3 stupni povodňové aktivity:

1. stupeň povodňové aktivity - stav bdělosti

2. stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti

3. stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení

 

1) první stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jejímu zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodohospodářských dílechnastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně,

 

2) druhý stupeň (stav pohotovosti) se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste v povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryto, vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodohospodářském díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi; uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce; provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu,

 

3) třetí stupeň (stav ohrožení) se vyhlašuje při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku v zátopovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodohospodářském díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

 

 

Vyhlašování stupňů povodňové aktivity

§   První stupeň povodňové aktivity nastává při dosažení směrodatného stavu a při jeho pominutí zaniká.

§   Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají povodňové orgány, přičemž dosažení směrodatného stavu je objektivním podnětem k vyhlášení

§   Povodňové orgány mohou vyhlásit stupně povodňové aktivity i z jiných důvodů, např. na základě informace předpovědní povodňové služby ČHMÚ nebo na doporučení správce vodohospodářsky významných toků.

 

 

Opatření k ochraně před povodněmi

Nejdůležitější je prevence !

 

 

           Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci (ČHMÚ) se správcem povodí (PL HK).

                                                       

Předpovědní služba je na území Města Broumova organizována následovně:

·         od ČHMÚ nebo PL HK, cestou přes povodňovou komisi Královéhradeckého kraje, nebo Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje,

  • zpráva o nebezpečí povodně může přijít i cestou "Hromadných sdělovacích prostředků",

·         zpráva o nebezpečí povodně může přijít v případě lokálních vydatných dešťů nebo tajícího sněhu od Povodňových komisí obcí a měst výše na toku,

·         zpráva o nebezpečí povodně může přijít i od obyvatel, kteří v okolí vodních toků nebo vodních děl bydlí.

 

 

       Hlásná povodňová služba

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování občanů v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi.

Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi.

Systém hlásné povodňové služby je decentralizovaný, založený na aktivitách všech účastníků ochrany před povodněmi a přizpůsobený místním podmínkám. Systém musí být na jednotlivých úrovních řízení ochrany před povodněmi propojen s povodňovými plány, a to zejména v těchto návaznostech:

§   stanovení hlásných profilů a stupňů povodňové aktivity,

§   zabezpečení pozorování hlásných profilů a předávání hlášení,

§   opatření prováděná při dosažení nebo vyhlášení stupňů povodňové aktivity.

 

V systému hlásné povodňové služby rozlišujeme dva hlavní směry předávání informací:

§   informace postupující shora dolů, tj. od pracovišť předpovědní povodňové služby ČHMÚ nebo vodohospodářských dispečinků Povodí přes povodňové orgány ucelených povodí, povodňové komise obcí s rozšířenou působností, povodňové komise obcí až k obyvatelstvu a ohroženým subjektům. Charakter informace se postupně cestou dolů doplňuje a konkretizuje podle místních podmínek a povodňových plánů. Do této kategorie patří i hlášení, které posílá jedna obec dalším obcím níže po toku.

§   informace postupující zdola nahoru, tj. od pozorovatelů hlásných profilů, hlídkové služby, k povodňovým orgánům obcí okresů, ucelených povodí a ústřednímu povodňovému orgánu, sloužící pro hodnocení průběhu povodňové situace a řízení prováděných opatření.

 

Četnost pozorování (minimální):

Za normální situace :

1x denně - hlásné profily kategorie A.

Při upozornění nebo výstraze ČHMÚ:

1x denně - všechny kategorie

Při dosažení 1.SPA

2x denně - všechny kategorie

Při dosažení 2. SPA

3x denně - všechny kategorie

Při dosažení 3. SPA

Jednou za 3 hodiny a častěji podle potřeby nebo požadavku povodňového orgánu

 

Propojení "on-line" za účelem získání údajů měřených automaticky na vybraných hlásných profilech je k dispozici na webové adresewww.chmi.cz nebo na www.pla.cz.

 

Pro všechna hlavní povodí ČR zavedl ČHMÚ předpovědní hydrologické modely, které jsou navázány na kvalifikovanou předpověď srážek podle numerických meteorologických modelů a předpovědní doba se prodloužila z původních 6 hodin standardně na 48 hodin.Předpověď vodních stavů a průtoků na vybraných profilech (celkem 72) je pravidelně zveřejňována a je k dispozici povodňovým orgánům i široké veřejnosti na webové adrese ČHMÚ: http://hydro.chmi.cz//hpps/ .

 

Pro případ poruchy internetové presentace ČHMÚ je zabezpečena náhradní informace ze stanic typu Fiedler na firemním serveru na webové adrese http://www.hladiny.cz , kde je k dispozici náhled na zvolenou stanici, ve kterém je uveden aktuální stav hladiny vody a její vývoj za 7 dní zobrazený formou grafu a tabulka podledních 10-ti změřených hodnot. Přístup na tuto adresu je následovný – jméno: CHMU, heslo: CHMU. V této presentaci nejsou uvedeny průtoky, protože ty jsou přiřazovány k vodním stavům až na jednotlivých předpovědních pracovištích ČHMÚ.

 

 

        Činnost povodňové komise za povodně

 

První stupeň (stav bdělosti)

I. stupeň povodňové aktivity (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jejímu zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodohospodářských dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně.

 

Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při:

§    dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci

§    déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů

 

Při I. SPA je činnost povodňové komise následující:

§   neustálá přítomnost členů Povodňové služby,

§   kontrola spojení s nadřízenými a podřízenými povodňovými komisemi,

§   aktivace Hlásné povodňové služby, předávání informací povodňovým komisím měst a obcí a sběr informací o reálném vývoji na území měst a obcí,

§   podle vývoje situace vyrozumění obyvatel, majitelů a správců objektů v ohroženém území,

§   sběr a zaznamenávání informací,

§   zápisy do Povodňové knihy (o veškeré činnosti povodňové komise) zápisy musí být chronologicky řazeny za sebou, jednotlivé zápisy musí být označeny především časově a jmenovitě, u telefonických hovorů odchozích i příchozích, kdo převzal zprávu, od koho, text zprávy, podpis a další,

§   provádění evidenčních a dokumentačních prací (fotodokumentace, videozáznamy, zákresy do map a další),

§   informace pro média.

 

Rozsah činnosti závisí na rozhodnutí předsedy PK, případně místopředsedy PK. Zprávy o povodni, které nezískal člen povodňové komise osobně, prověří zpětným dotazem nebo jiným způsobem, např. zjištěním na místě samém. Toto musí být provedeno nejpozději do 30 minut po obdržení informace.

Prověření se provádí z důvodu zabránění šíření „planého poplachu“.

 

Druhý stupeň (stav pohotovosti a stav ohrožení)

II. stupeň povodňové aktivity se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste v povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodohospodářském díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi; uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce; provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

 

II. stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti se vyhlašuje:

§    pokud došlo na hlásných profilech (Meziměstí, Jetřichov) k překročení hodnot pro II. SPA a průtoky mají vzrůstající tendenci,

§    na základě sdělení ČHMÚ, které jsou povodňové komisi Města Broumova hlášeny přes Hasičský záchranný sbor Broumov (viz I. stupeň povodňové aktivity), nebo

§    Povodí Labe, s.p.

 

 

Při II. SPA je činnost povodňové komise následující:

§   vyhlašuje II. stupeň povodňové aktivity pro dané území

§   neustálá přítomnost na pracovišti povodňové komise

§   kontrola spojení

§   předávání informací s povodňovými komisemi po směru vodního toku

§   předávání informací nadřízené povodňové komisí

§   zpracování informace pro média

§   o všech činnostech musí být chronologicky vedeny záznamy v Povodňové knize

§   provádění Evidenčních a dokumentačních prací

 

 Třetí stupeň - stav ohrožení

III. Stupeň povodňové aktivity se vyhlašuje při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku v zátopovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodohospodářském díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

 

III. Stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení se vyhlašuje:

§    na základě informací ČHMÚ

§    na základě vlastního zjištění povodňové komise

§    na základě vzniklých situací - nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku.

 

Při III. SPA  je  činnost povodňové komise následující:

§   vyhlašuje III. stupeň povodňové aktivity

§   zajišťuje trvalou pohotovost členů povodňové komise

§   provádí hlášení nadřízené povodňové komisi

§  předávání informací s povodňovými komisemi po směru vodního toku

§   provádí evidenční a dokumentační práce

§  o všech činnostech musí být chronologicky vedeny záznamy v Povodňové knize

§   informace pro média

 

 

Povodňová komise Obce s rozšířenou působností Broumov

 

Příjmení, jméno, titul

Funkce v PK

Telefonické spojení

Adresa zaměstnání

Růčková Libuše, JUDr.

starostka

předseda

491 504 235

604 228 000

Město Broumov

Třída Masarykova 239

550 01 Broumov

Žouželková Marcela, Ing.

vedoucí odboru ŽP

místopředseda

491 504 341

604 228 012

Městský úřad Broumov

odbor životního prostředí

K Ráji 220

550 01 Broumov

Šedek Dušan, Ing.

odbor ŽP

tajemník

491 504 344

604 228 014

Městský úřad Broumov

odbor životního prostředí

K Ráji 220

550 01 Broumov

Uzel Petr.

místostarosta

člen

491 504 215

739 527 537

Město Broumov

Třída Masarykova 239

550 01 Broumov

Strnadová Blanka

odbor ŽP

člen

491 504 339

604 228 013

Městský úřad Broumov

odbor životního prostředí

K Ráji 220

550 01 Broumov

Šrámková Kateřina, Ing.

vedoucí správního odboru

člen

491 504 227

604 228 010

Město Broumov

Odbor správní

Třída Masarykova 239

550 01 Broumov

Blažková Eva, Ing.

Tajemnice MěÚ Broumov

člen

491 504 225

604 228 002

Město Broumov

Třída Masarykova 239

550 01 Broumov

Sliš Vladimír

Policie ČR

člen

491 523 833

491 523 834

720 363 521

Police ČR

obvodní oddělení Broumov

Plachta Lukáš

HZS Náchod

člen

491 524 444

725 085 120

HZS KHK, PS Broumov

Králíček Václav

zástupce Povodí Labe, s.p.

člen

491 422 540

606 643 441

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, HK

pracoviště Hronov

Náměstí Čs. armády 1

549 31 Hronov

Bednařík Václav, Ing.

zástupce Krajského hygienika

člen

491 407 818

731 628 608

Krajská hygienická stanice

Královehradeckého kraje

územní pracoviště Náchod

Českoskalická 254

547 01 Náchod

Chaloupka Václav, Ing.

SÚS Královehradeckého kraje

člen

491 433 061

602 243 974

Správa a údržba silnic

Královehradeckého kraje

divize Náchod

Broumovská 90

547 01 Náchod - M. Poříčí


Vytvořeno: 4. 1. 2016
Poslední aktualizace: 11. 7. 2016 08:46
Autor: