Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

13. 4. 2021

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Dotace

Projekt Kočičí zahrada MŠ ŠonovŠonov - vodní nádrž na p.č. 453/2

Sál KD ŠonovMŠ Šonov

   

 

      

Obsah

Školní řád MŠ

Typ: MŠ
.

Š K O L N Í  Ř Á D

 

Mateřská škola Šonov, 549 71 Šonov 318

Školní řád mateřské školy

Č.j.:

Účinnost od: 3. 9. 2012

Spisový znak:

Skartační znak: A 5

Změny:

 

Organizace provozu mateřské školy

 

I. Úvod, všeobecná ustanovení

 

Školní řád mateřské školy vydala ředitelka školy a je závazný pro děti, rodiče (zákonné zástupce), pracovnice školy.

 

Předškolní vzdělávání v mateřské škole se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let dle  Zákona 561/2004 sb. § 34 odst.1.

 

Předškolní vzdělávání  odborně vede Česká školní inspekce .

 

Děti k předškolnímu vzdělávání přijímá a pobyt v mateřské škole ukončuje ředitelka školy.

 

II. Zápis a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem stanoví termín a dobu zápisu k předškolnímu vzdělávání.  Zápis zveřejní na internetových stránkách obce a formou plakátů na veřejných místech v okolí mateřské školy (dle Zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 2).

 

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla od dubna do května v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

 

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů (zákonných zástupců) ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení zápisu obdrží rodiče do 30 dnů písemné rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Po obdržení písemného rozhodnutí o přijetí a před nástupem dítěte do mateřské školy si rodiče vyzvednou k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

 

V případě, že počet žádostí o přijetí převyšuje povolenou kapacitu počtu dětí v mateřské škole, rozhoduje o přijetí k předškolnímu vzdělávání ředitelka školy, dle kritérií MŠ (Zákon 561/2004 Sb. § 34 odst. 4). Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče písemně (dle Zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu).

 

 

III. Platby v mateřské škole

 

Úplata za předškolní vzdělávání

   Platnost od 1. 9. 2008

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

 

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, kterým dovrší v daném školním roce šest a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst. 2). Dodatek k 1.1.2012 – Školský zákon v § 123 odst.2 omezil poskytování bezplatného vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy na dobu nejvýše 12 měsíců. Toto omezení se nevztahuje na děti se zdravotním postižením.

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období a pro všechny děti v mateřské škole stanovena na 210 Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, odst. 2 a 3).

Od 1. 9. 2012 se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokážou tuto skutečnost ředitelce mateřské školy (vyhláška č. 14, § 6, odst. 6).

 

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

 

Rodiče, kterých se týká snížení úplaty na 2/3 (omezena docházka dítěte do MŠ rodičem z důvodu pobírání rodičovského příspěvku) - (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3) si podají v mateřské škole žádost o snížení na příslušném formuláři.

 

O snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, §

164, odst. a).

 

Prominuta úplata bude zákonnému zástupci dítěte se sociálním znevýhodněním, které ke konci daného školního roku (v letních měsících) dovrší 3 let věku nebo zákonnému zástupci dítěte se zdravotním postižením. O prominutí úplaty rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 123, odst. 4).

 

Úplata za školní stravování dětí

 

Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu mateřské školy.

 

Způsob platby

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 

Všechny platby probíhají v hotovosti přímo u ředitelky MŠ.

Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně.

 

IV.  Evidence dítěte

 

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.

 

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.

 

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

 

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

V. Provoz mateřské školy

 

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 15.00 hodin.

 

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.00 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

 

Zabezpečení budovy MŠ: Veškeré návštěvy se hlásí u ředitelky nebo službu konající učitelky. Není dovoleno se bez ohlášení zdržovat v prostorách MŠ. Během dne se MŠ zamyká a návštěvy se hlásí zvoněním. Po obědě mezi 12.00 – 12.30 hod. si mohou rodiče děti vyzvednout a po té se MŠ opět uzamyká. Pozdější odchod dítěte je možný po předchozí domluvě. Po odpočinku a odpolední svačině se prostory MŠ odemykají ve 14.00hod. Rodiče mají možnost přijít kdykoliv během dne a zazvonit u vchodu. Je dobré se předem domluvit, aby dítě bylo připraveno k předání a nenarušovalo pobyt a činnost ostatním dětem v MŠ.

 

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hod., a to nejčastěji telefonicky, osobně nebo e-mailem. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky, písemně do sešitu absence nebo e-mailem.

 

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

 

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

 

Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

 

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Dozor nad dětmi a předání dítěte zákonnému zástupci či pověřené osobě může vykonávat dle potřeby i nepedagogický zaměstnanec mateřské školy (kuchařka MŠ). Zaměstnankyně byla o výkonu tohoto dohledu řádně poučena a toto poučení dne 14. 10. 2009 ztvrdila svým podpisem.

 

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

 

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

 

V MŠ se dodržuje pitný režim. Dětem jsou během dne podávány kromě ovocných čajů i vitamínové nápoje. Preferujeme čistou pitnou vodu.

 

Režim dne v MŠ je uvolněný a vychází z potřeb dětí. Dodržuje se pouze doba mezi jednotlivými jídly a pobyt venku. Ostatní činnosti jsou přizpůsobovány potřebám dětí a jejich zájmu (např. doba odpočinku se u nejstarších dětí zkracuje dle jejich potřeby a vše je na dohodě rodičů a pedagogů s dodržením bezpečnosti dětí.

 

VI. Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

 

Na základě § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit provoz MŠ v měsíci červenci nebo v srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání s rodiči a zřizovatelem.

Dodatek – od 1. 1. 2012

Podle § 34, odst. 10 Školského zákona může ředitel pouze v červenci a v srpnu přijmout do MŠ dítě z jiné mateřské školy. Ředitelka tak v případě zájmu zákonných zástupců může sjednat  vzdělávání dětí v jiných mateřských školách po dobu omezení provozu nebo přerušení provozu.

 

Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole 2 měsíce předem.

 

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v době letních prázdnin. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání, ale i ekonomické příčiny, velká absence dětí. Stanovena hranice pro nepřerušení ani omezení provozu jsou 3 děti přítomné v mateřské škole. Informaci o omezení či přerušení provozu MŠ zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole neprodleně po té, co o omezení nebo přerušení provozu

rozhodne.

 

VII. Režim dne

 

6.30 – 8. 30                 Scházení dětí, ranní hry dle výběru dětí.

Individuální práce s dětmi s odkladem školní docházky.

                                   Didakticky zacílené činnosti ve skupinách a individuálně.

8.30 – 9.00                 Denní cvičení, hygiena, svačina.

9,00 – 9.30                  Komunikativní kruh, didakticky zacílené činnosti, frontální a skupinové relaxační chvilky.

9.30 – 11.30                Pobyt venku.

11.30 – 12.00              Hygiena, oběd.

12.00 – 12.15              Hygiena, čištění zubů.

12.15 -  14.15             Odpočinek, náhradní aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku, logopedická péče, hygiena, svačina.

14.15 – 15.00              Hygiena, odpolední činnosti.

 

 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

 

 

VIII. Práva a povinnosti rodičů, zákonných zástupců a dětí

 

Rodiče, zákonní zástupci mají právo:

 

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

 

 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

 

 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

 

 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

 

 • zapojit se do práce Klubu rodičů a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních   rodičů a dětí

 

 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

 

 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

 

 

Dítě má právo:

 

 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)

 

 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

 

 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...).

 

 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...).

 

 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).

 

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 

Povinnosti rodičů, zákonných zástupců:

 

 • Předat dítě učitelce do třídy osobně. Učitelka přebírá zodpovědnost za dítě až v okamžiku předání rodiči (zákonnými zástupci, pověřenou osobou). Je nepřípustné, aby dítě docházelo do MŠ samotné (Vyhláška č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání,  
 • § 5, odst. 1).

 

 • Rodiče jsou povinni hlásit učitelce jakékoliv změny v chování dítěte nebo jeho zdravotního stavu.

 

 • Pokud dítě onemocní v průběhu dne v MŠ, musí rodiče dítě neprodleně vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti a dospělé v MŠ.

 

 • Po dobu pobytu v MŠ se zákonní zástupci chovají tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě zjištění poškození to neprodleně nahlásili kterémukoliv zaměstnanci MŠ.

 

 

Povinnosti dětí:

 

 • Dítě je povinné v zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních osob dodržovat zásady bezpečnosti. Je rovněž povinné respektovat veškeré bezpečnostní pokyny aktuálně

v reakci na okamžitou situaci.

 

 • Dítě je povinné plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, vydaných v souladu se školním řádem.

 

 • Dítě je povinné dodržovat hygienické návyky a své okolí udržovat v čistotě – v míře, která odpovídá možnostem každého jedince.

 

 • Dítě je povinné respektovat ostatní děti a dospělé bez rozdílu (barvy pleti, rasy, sociální skupiny).

 

 • Dítě je vedené k šetrnému zacházení s pomůckami, hračkami a ostatním majetkem MŠ.

 

 

 

 

  

 

IX. Práva a povinnosti zaměstnanců školy

 

 

Všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví dětí jsou povinni se pravidelně účastnit školení v oblasti bezpečnosti zdraví a ochrany při nejrůznějších činnostech a dodržovat veškeré zásady bezpečnosti. Jejich práva a povinnosti dále upravuje pracovní řád a provozní řád školy.

 

Všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat a respektovat práva dítěte.

 

Všichni zaměstnanci školy jsou povinni poskytnout dítěti pomoc a ochranu v případě, kdy je ohroženo nebo jsou o to dítětem požádáni. V ostatních případech postupují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni poskytnout rodičům základní poradenskou pomoc.

 

Všichni pracovníci školy a děti se vzájemně respektují. 

 

 

Všichni pracovníci školy a děti dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. 

 

Všichni zaměstnanci školy a děti dbají na dodržování pořádku a čistoty ve všech prostorách budovy školy a šetrnému zacházení s majetkem školy.

 

X. Prevence sociálně patologických jevů

 

Všechny děti jsou povinné zabránit výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu a kriminality. Při jejich výskytu jsou povinné okamžitě informovat učitele.

 

Dítě má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními dětmi nebo zaměstnanci školy, má právo žádat o řešení přímo ředitelku školy.

Dítě, které se stalo objetí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávného jednání (vandalismus, rasismus, brutalita apod.), má právo oznámit takovou skutečnost kterémukoliv zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu.

 

Je zakázáno do školy přinášet předměty, které ohrožují zdraví a narušují dobré mravy.

 

Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených dětí.

 

 

 

 

 

XI. BOZP a PO

 

Všechny dospělé osoby jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem budovy.

 

Zaměstnanci školy mají povinnost účastnit se pravidelných školení v problematice BOZP a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy.

 

Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Porušení zákazu kouření je považováno za hrubé porušení školního řádu.

 

Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno užívat alkohol, omamné a psychotropní látky a pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do školy a školních prostor vstupovat. Porušení tohoto zákazu je považováno za zvláště hrubé porušení školního řádu a bude předáno k šetření orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 

Každý úraz či nevolnost má dítě povinnost neprodleně hlásit pedagogickému pracovníkovi, který okamžitě poskytne první pomoc a jedná dle instrukcí probraných na školení BOZP (oznámení rodičům, hlášení a vyplnění záznamu o úrazu, neprodleně informuje ředitelku).

 

 

Vypracovala:                                                                                                Četly:

Řed. MŠ Bc. L. Hurdálková – srpen 2012


Vytvořeno: 12. 1. 2016
Poslední aktualizace: 11. 7. 2016 08:46
Autor: